Yhteisvoimin kohti tervettä tulevaisuutta

20.7.2016

Vireus on tehnyt yhteistyötä Mäntsälän Jäätaitureiden kanssa reilun kahden vuoden ajan. Yhteistyön tavoitteena on ollut kartoittaa vaativaa lajia harrastavien nuorten kehon lihastasapainoa ja tämän avulla ennaltaehkäistä vääränlaisesta kuormituksesta aiheutuvia vammoja. Lihastasapainolla tarkoitetaan kehon lihasten keskinäisiä voima– ja venyvyyssuhteita. Esimerkiksi luistelupotkussa keskivartalon- ja alaraajojen lihasten tulee toimia tietynlaisessa järjestyksessä luistelupotkun aikana, jotta liike olisi mahdollisimman taloudellinen ja turvallinen. Keväällä 2016 toteutettiin nuorille Mäntsälän Jäätaitureiden luistelijoille yksilölliset lihastasapainokartoitukset, joissa keskityttiin tarkastelemaan asennon ja liikkeen hallinnan lisäksi tukilihasten aktivaatiota ja voimatasoja, liikeketjun kannalta tärkeiden nivelten liikkuvuutta sekä arvioitiin lihaskireyksiä. Lihastasapainokartoitusten pohjalta tarkennettiin nuorten yksilöllistä harjoittelua ja näin pyrittiin edistämään heidän urheilusuoritustensa hallintaa, tehoa ja taloudellisuutta sekä ennaltaehkäisemään kipuoireiden ja vammojen syntyä.

Kartoituksissa oli mukana myös Eerika Aatsinki, 11-vuotias luistelijatyttö. Luistelua Eerikalla on takana reilut 4 vuotta ja hän on liikkunut paljon myös ennen luistelun aloittamista. Eerikalla oli ollut reilut puoli vuotta jatkuvia polvikipuja, joista oli ollut vaivaa päivittäin esimerkiksi juostessa ja kyykätessä. Lihastasapainokartoituksen avulla Eerikan polvikivuille löytyi syy: polvia ympäröivien lihaksien aktivaatioissa, lantion hallinnassa sekä pakaralihasten aktivaatiossa oli puutteita. Näihin haasteisiin vastattiin ohjaamalla Eerikalle harjoitteita.

Kartoituksen jälkeen ensimmäisellä kontrollikäynnillä Eerika kertoi kipuja vielä olevan, mutta vähemmän. Jatkoimme juttutuokion jälkeen harjoittelulla. Kesken harjoittelun Eerika kysyi: ”Onks mun vaikea hypätä luisteluhyppyjä tämän vuoksi?” Pysäytimme harjoittelun ja kävimme Eerikan kanssa läpi, miten tämä vaikuttaa myös hyppäämiseen. Teimme harjoittelun loppuun ja sovimme vielä yhden käynnin. Siihen asti Eerika harjoittelisi ensimmäisellä kontrollikäynnillä annettuja, päivitettyjä harjoitteita.

Näimme toisen kontrollikäynnin merkeissä noin 3 viikon kuluttua edellisestä käynnistä. Viimeksi ohjatut harjoitteet olivat Eerikan mielestä antaneet hyvin lisää haasteita, eikä kipuja ollut ilmennyt harjoittelussa lainkaan. Annettujen harjoitteiden lisäksi Eerika kertoi käyneensä muun muassa lenkkeilemässä, mikä oli pitkästä aikaa ollut hauskaa. Päivitimme Eerikalle harjoitteet ja annoin jatko-ohjeet tulevalle kesälle. Elokuussa alkavan uuden luistelukauden aikana saadaan lopullisesti selville, millainen vaikutus kesäharjoittelulla on ollut. Suunta on tällä hetkellä oikea ja tiiviillä yhteistyöllä se varmasti jatkuu samanlaisena.

Mäntsälän Jäätaitureiden näkemys lihastasapainokartoituksen vaikutuksista

Taitoluistelu on harrastus, jossa ahkera harjoittelu merkitsee myös kovaa rasitusta luistelijan keholle. Samojen liikkeiden tiheät toistot johtavat siihen, että väärät liikeradat aiheuttavat ongelmia. Kehonhallinta on erittäin tärkeässä roolissa ja luistelijoiden tulee jo nuorella iällä oppia oikeanlaisten harjoitteiden tärkeys harjoitusohjelmassa. Tämän vuoksi Mäntsälän Jäätaiturit ovat nähneet tärkeäksi kehittää Vireuksen kanssa yhteistyötä niin taitoluistelijoiden kehonhallintaharjoitusten kuin vuosittaisten lihastasapainokartoitusten muodossa.

Mäntsälän Jäätaitureiden päävalmentaja Annika Kärkkäinen on seurannut lihastasapainokartoituksissa ilmi tulleiden ongelmakohtien harjoittamisen tuomaa kehitystä luistelijoiden harjoittelussa: “Luistelijoiden ymmärrys oikeista linjauksista ja liikeratojen hahmottaminen ovat parantuneet. He ovat oppineet tunnistamaan oman kehonsa oikean asennon ja korjaamaan virheellisiä asentoja. Peilin kautta asentoja arvioiden ja Nean antamilla lisäharjoitteilla on puututtu orastaviin ongelmakohtiin ja näin saatu kehitystä eri luisteluelementtien asentoihin, mikä edesauttaa myös luistelijoiden kehittymistä uudelle tasolle.”

Tärkeintä vuosittaisissa lihastasapainokartoituksissa on taata luistelijalle terve ja turvallinen harjoittelu läpi kauden sekä läpi kasvupyrähdysten. Vammojen ennaltaehkäisy on tärkein syy siihen, että luistelijat käyvät vuosittain kartoituksissa. Lihastasapainokartoitusten myötä meillä on vältytty suuremmilta rasitusvammoilta. Kasvu on näkynyt myös kartoitusten tuloksissa: eri vuosina epätasapainoa ja virheasentoja on kehon eri alueilla; nämä saattavat siis muuttua. Pelkkä kartoituksissa käynti ei auta vammojen ennaltaehkäisemisessä, vaan luistelijan omatoiminen harjoitteiden tekeminen, mahdolliset lisäkäynnit fysioterapeutin luona sekä valmennuksen pureutuminen ongelmakohtien harjoitteluun myös lajinomaisessa harjoittelussa ovat avainasemassa.

Lihastasapainokartoitusten avulla on pystytty puuttumaan aikaisessa vaiheessa mahdollisiin asentovirheisiin. Luistelijat ovat myös saaneet ehdotuksia siitä, minkälaisilla harjoitteilla he pystyvät kehittämään niitä luistelun osa-alueita, joissa ovat kokeneet haasteita. Niin luistelijat, valmentajat kuin vanhemmatkin ovat arvostaneet lihastasapainokartoitusten merkitystä ja mahdollisuutta onkin käytetty ahkerasti hyväksi.

Lähteet:

  1. Pasanen, Kati 2013: Urheiluvammojen ehkäisy ja implemointi. Luento 17.5.2013 JAMK Urheilu- ja liikuntafysioterapian täydennyskoulutus. JYVÄSKYLÄ.
  2. Retström, Per; Peterson, Lars; Koistinen, Juha; Mattson, Jukka; Keurulainen, Jari; Airaksinen, Olavi 2002: Urheiluvammat ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. VK –kustannus Oy. Gummerrus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
  3. Ahonen, Jarmo – Sandtröm, Marita 2011: Liikkuva ihminen – aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. 1.painos. VK-kustannus Oy. Otavan kirjapaino Oy. Keuruu. ISBN: 978-951-9147-64-2